Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN CANJERS PERSONEELSBEMIDDELING B.V.

Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Canjers Personeelsbemiddeling B.V: Canjers Personeelsbemiddeling B.V is een organisatie die als bemiddelaar werkt tussen Werknemer en Opdrachtgever.
  2. Jurdisch Werkgever: Canjers Personeelsbemiddeling B.V heeft al haar backoffice werkzaamheden evenals het juridisch werkgeverschap uitbesteed aan derden, in dit geval Flexsupport BV te Kielerbocht 15 B Groningen. Opdrachtbevestigen en uitzendovereenkomsten zullen aangegaan worden met Flexsupport waarbij Canjers Personeelsbemiddeling B.V contactpersoon blijft en als bemiddelaar optreed.
  3. Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Flexsupport bemiddeld door Canjers Personeelsbemiddeling B.V.
  4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als laat uitvoeren. 
  5. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Flexsupport bemiddeld door Canjers Personeelsbemiddeling B.V op grond waarvan een enkele medewerker, door Flexsupport bemiddeld door Canjers Personeelsbemiddeling B.V aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
  6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een medewerker in het kader van een opdracht.
  7. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Flexsupport bemiddeld door Canjers Personeelsbemiddeling B.V en de medewerker en/ of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door Flexsupport, bemiddeld door Canjers Personeelsbemiddeling B.V aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt.
  8. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.
  9. Opdrachtgeverstarief: Het door de opdrachtgever aan Canjers Personeelsbemiddeling B.V verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 
  10. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de medewerker uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de ABU CAO uit de navolgende elementen:

a. Het geldende periodeloon in de schaal

b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar opdrachtgevers keuze te compenseren in tijd of geld)

c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen

d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald  

e. Kostenvergoedingen (voor zover Flexsupport deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen)

 f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexsupport bemiddelt door Canjers Personeelsbemiddeling B.V voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. 

2.4 Deze algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden. 


Artikel 3: De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht 

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: 

•  óf voor een vaste periode

• óf voor een bepaalbare periode; 

• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht 

3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. 

4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat: 

• de andere partij in verzuim is; 

• de andere partij geliquideerd is; 

• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. 

Indien de uitzendonderneming ( Flexsupport) de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming ( Flexsupport) voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling 

6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming ( Flexsupport) om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 

7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagkomende schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.

 8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de


Artikel 4: Opschortingsrecht

4.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 

4.2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

● Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;

● De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld én;

● Flexsupport jegens de medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

 De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

4.3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Flexsupport bemiddelt door Canjers Personeelsbemiddeling B.V het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.


Artikel 5: Werkprocedure 

5.1. De opdrachtgever of Canjers Personeelsbemiddeling B.V meldt de door Canjers Personeelsbemiddeling B.V geworven en geselecteerde medewerker aan bij Flexsupport door middel van het correct invullen van het inschrijvingsformulier. Flexsupport behoudt zich het recht voor een inschrijvingsformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met de medewerker aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en Canjers Personeelsbemiddeling B.V. De arbeidsovereenkomst komt tot stand met Flexsupport zodra deze dit bevestigd heeft door middel van een inleenovereenkomst. 

5.2. De opdrachtgever verstrekt Flexsupport in opdracht van Canjers Personeelsbemiddeling B.V alle informatie over de door de opdrachtgever (en Canjers Personeelsbemiddeling B.V) geselecteerde medewerker, zodat Flexsupport in opdracht van Canjers Personeelsbemiddeling B.V in staat is een gedegen loon- en personeelsadministratie te voeren. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Flexsupport met bemiddeling van Canjers Personeelsbemiddeling B.V voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de medewerker bij de opdrachtgever. Verstrekt de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de medewerker, dan zal de opdrachtgever alle door Flexsupport geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan Flexsupport vergoeden. 

5.3. De verantwoordelijkheid van de aan te leveren benodigde formulieren en informatie ligt bij degene die de medewerker heeft geworven en ter beschikking stelt.  In geval van uitzenden, detacheren en werving- en selectie of freelance ligt deze verantwoording bij de opdrachtgever met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar.

5.4. Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als Bemiddelaar voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een medewerker.

5.5.  Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.


Artikel 6: Identificatieplicht (buitenlandse)/tewerkstellingsvergunning medewerkers 

6.1. Opdrachtgever dient zich onverkort te houden aan het “Protocol Wet Arbeid Vreemdelingen/Wet op de identificatieplicht”. 

6.2. Flexsupport werkende als juridisch werkgever in opdracht van Canjers Personeelsbemiddeling B.V stelt de identiteit van de medewerker vast aan de hand van het originele identiteitsbewijs en neemt een exemplaar op in zijn administratie. Flexsupport bewaart het exemplaar en een afschrift van de tewerkstellingsvergunning, indien van toepassing, tot tenminste 7 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid door de medewerker is beëindigd.

6.3. Het inschrijfformulier dient door de medewerker digitaal ondertekend te worden. 

6.4. Opdrachtgever vrijwaart Flexsupport en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V ten aanzien van eventuele boetes die in het kader van de Wet op de identificatieplicht en/of aanverwante wetten aan Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar worden opgelegd. 


Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden 

7.1. De arbeidsomvang en de werktijden van de medewerker bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

7.2. Vakantie en verlof van de medewerker worden geregeld conform de wet en de CAO.


Artikel 8: Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

8.1. De opdrachtgever dient Flexsupport eventueel via Canjers Personeelsbemiddeling B.V bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Flexsupport als juridisch werkgever met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Flexsupport of Canjers Personeelsbemiddeling B.V onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Flexsupport of Canjers Personeelsbemiddeling B.V tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.


Artikel 9: Functie en beloning 

9.1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.

9.2. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

9.3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Flexsupport als juridisch werkgever en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar de beloning van de medewerker én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar verschuldigd.

9.4. Flexsupport als juridisch werkgever met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar is op grond van de CAO verplicht de inlenersbeloning vanaf dag 1 van het dienstverband toe te passen.

9.5. De opdrachtgever zal Flexsupport en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar tijdig doch uiterlijk voor de eerste werkdag, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 9 bedoelde elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen zover op dat moment bekend).

9.6. De opdrachtgever stelt Flexsupport en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van de vastgestelde initiële loonsverhogingen.

9.7. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de terzake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend. 

9.8. Indien de medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, dan is de opdrachtgever ten minste gehouden aan Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, inclusief eventuele onkostenvergoedingen.

 

Artikel 10: Goede uitoefening van leiding en toezicht

10.1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.  

10.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’ zonder hiervan Flexsupport als juridisch werkgever en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar op de hoogte te brengen; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. 

10.3. De opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Flexsupport als Juridisch werkgever en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 

10.4. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Flexsupport als juridisch werkgever en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 

10.5. De opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 

10.6.  Flexsupport en Canjers Personeelsbemiddeling B.V is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de medewerker. 

10.7.  Flexsupport en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. 

10.8. De opdrachtgever vrijwaart Flexsupport en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Flexsupport en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar als werkgever van de medewerker – direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. 

10.9. De opdrachtgever zal zich, zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Flexsupport als juridisch werkgever en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.


Artikel 11: Arbeidsomstandigheden 

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 

11.1. De opdrachtgever is jegens de medewerker en Flexsupport als juridisch werkgever met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

11.2. De opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en aan Flexsupport en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

11.3. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Flexsupport als juridisch werkgever en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. Canjers Personeelsbemiddeling B.V zal deze informatie doorzetten naar Flexsupport die optreed als juridisch werkgever.

11.4. De opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden – en Flexsupport als juridisch werkgever en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Flexsupport  daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. 

11.5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. 

11.6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Flexsupport en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. 


Artikel 12: Aansprakelijkheid opdrachtgever 

12.1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Flexsupport en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.


Artikel 13: Opdrachtgeverstarief

13.1. Het door de opdrachtgever aan Flexsupport als juridisch werkgever met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Flexsupport en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de medewerker werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar verschuldigd is aan de medewerker. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. 

13.2. Indien, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de inlenersbeloning wordt toegepast, stelt Flexsupport als juridisch werkgever en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar de beloning van de medewerker en het opdrachtgeverstarief vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.

13.3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

● als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

● als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;

● als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.    

13.4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. 

13.5. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Canjers Personeelsbemiddeling zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de  opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Canjers Personeelsbemiddeling B.V kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Flexsupport en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen. 

13.6. Indien de opdrachtgever de medewerker rechtstreeks in dienst wil nemen brengt Canjers Personeelsbemiddeling B.V u een zogenaamde Werving en selectie vergoeding in rekening; (bruto jaarloon (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) x afgesproken percentage). Na 1040 gewerkte mag de opdrachtgever de kandidaat kosteloos overnemen. Mocht de opdrachtgever de medewerker eerder willen overnemen dan betaalt de opdrachtgever eenmalig een “restant” bedrag. (berekening Werving en selectie waarbij 1200 gewerkte uren 100% is).


Artikel 14: Facturatie 

14.1. Facturatie geschiedt door middel het verzenden van facturen per E-mail in de vorm van een PDF bestand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.     

14.2. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van wat hetgeen in de opdracht, of bij de overeenkomst of in deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.      

14.3. De opdrachtgever en Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.     

14.4. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.   

14.5. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Flexsupport en/ of Canjers Personeelsbemiddeling B.V aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Flexsupport en/ of Canjers Personeelsbemiddeling B.V wordt verstrekt.    

14.6. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de medewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Flexsupport of Canjers Personeelsbemiddeling B.V gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.      

14.7. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de medewerker aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de medewerker bij Flexsupport als juridisch werkgever en Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de medewerker bij Flexsupport en/of Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever. 


Artikel 15: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

15.1. Flexsupport als juridisch werkgever met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar is gehouden zich in te spannen om de personeels-, salarisadministratie en alle wettelijke en fiscale zaken die samenhangen met het juridische werkgeverschap naar behoren uit te voeren. Voor meer informatie verwijzen we naar de algemene voorwaarden van Flexsupport op www.flexsupport.nl aan te vragen of te vinden als bijlagen bij de opdrachtbevestigingen van Flexsupport.

15.2. Aansprakelijkheid van Canjers Personeelsbemiddeling B.V voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 


Artikel 16: Intellectuele en industriële eigendom

16.1. Flexsupport als juridisch werkgever met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Flexsupport als juridisch werkgever met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de medewerker of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Flexsupport en/ of Canjers Personeelsbemiddeling B.V.

16.2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Canjers Personeelsbemiddeling B.V over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Canjers Personeelsbemiddeling B.V.

16.3. Canjers Personeelsbemiddeling B.V is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de medewerker verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de medewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.


Artikel 17: Geheimhouding

17.1. Flexsupport als juridisch werkgever met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

17.2. Flexsupport en Canjers Personeelsbemiddeling B.V zal op verzoek van de opdrachtgever de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.  

17.3. Het staat de opdrachtgever vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Canjers Personeelsbemiddeling B.V over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Canjers Personeelsbemiddeling B.V. Canjers Personeelsbemiddeling B.V is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de medewerker.

 

Artikel 18: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever 

18.1. De opdrachtgever aan wie door Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.


Artikel 19: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 

19.1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Canjers Personeelsbemiddeling B.V worden meegewogen.  


Artikel 20: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker 

20.1. De opdrachtgever brengt Canjers Personeelsbemiddeling B.V schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de medewerker een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dit voornemen uitvoering te geven. Zie artikel 14 lid 6 voor de voorwaarden. 


Artikel 21: Betaling en incasso 

21.1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar ingediende nota binnen de overeengekomen betaaltermijn te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.     

21.2.  Uitsluitend betalingen aan Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar of aan een door Canjers Personeelsbemiddeling B.V schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.       

21.3.  Indien opdrachtgever in gebreke blijft na de verstuurde herinneringen en aanmaning, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Over de openstaande hoofdsom (factuurbedrag) is de opdrachtgever, twee procent rente aan Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar verschuldigd.      

21.4.  Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van het incassobureau, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, zijn door de opdrachtgever aan Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar verschuldigd met het intreden van verzuim als in het vorige lid bedoeld en komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Als minimum kosten voor de door Flexsupport of Canjers Personeelsbemiddeling B.V verrichte werkzaamheden voor inning geldt een bedrag van € 75,- (excl. BTW) per uur of gedeelte van een uur.        

21.5.  Als minimum voor de buitengerechtelijke kosten van door Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar ingeschakelde derden gelden de reële en redelijke kosten die bij Canjers Personeelsbemiddeling B.V in rekening worden gebracht.       

21.6.  De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk in toe dat Flexsupport als juridisch werkgever en  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar alle noodzakelijke maatregelen treft om de incasso te kunnen uitvoeren, waaronder in ieder geval begrepen een onderzoek tot verhaalsmogelijkheid door een derde en het opvragen van uittreksels uit de gemeentelijke basis administratie betreffende de opdrachtgever dan wel haar bestuurders. Ook deze kosten worden naast de  bovengenoemde kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.  

21.7.  Als daar noodzaak toe bestaat dan geschiedt de invordering door Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar de medewerker. Voor zover noodzakelijk is de vordering van de medewerker op de opdrachtgever door ondertekening van het “digitale urenbriefje” aan Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar gecedeerd, waarmee zowel de medewerker als de opdrachtgever door ondertekening van het urenbriefje op grond waarvan Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar tot uitbetaling overgaat, instemmen..        

21.8.  Indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot haar betalingsverplichtingen en/of geen genoegzame zekerheid stelde zoals bedoeld in artikel 7, dan is Flexsupport met  Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar gerechtigd, haar eigen prestatie en/of de door de medewerker te leveren prestatie op te doen schorten. Deze opschorting laat de overeengekomen verplichtingen van de opdrachtgever onverlet, ook al wordt door de medewerker geen prestatie geleverd. De medewerker is in voorkomende gevallen gehouden de opschorting te accepteren zonder dat daaruit enige (vergoedings-) verplichting van Flexsupport met Canjers Personeelsbemiddeling B.V als bemiddelaar ontstaat.

Artikel 22. Kandidaten

22.1 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette kandidaten in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarvoor de kandidaat was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit verbod geldt eveneens voor opdrachtgever ten aanzien van kandidaten die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de kandidaat zou worden ingezet hetzij voor uitzenden, detachering, hetzij voor werving& selectie.

22.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde kandidaten zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

22.3 Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 22.1 en/of 22.2 verbeurt hij een boete van zes bruto-maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor de betreffende kandidaat, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar; bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 22.4 van de algemene voorwaarden.

22.4 Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 100,-. 

Artikel 23: Werving en Selectie

23.1         Opdrachtgever stelt Canjers Personeelsbemiddeling B.V onmiddellijk in kennis van de Aanstelling van de Kandidaat en stuurt Canjers Personeelsbemiddeling B.V binnen 7 dagen na Aanstelling een kopie van de door Opdrachtgever en Kandidaat ondertekende overeenkomst.

  

23.2          In het geval dat de Kandidaat op initiatief van Canjers Personeelsbemiddeling B.V aan Opdrachtgever wordt Voorgedragen, bedraagt het Honorarium 23% van het bruto jaarsalaris dat de Kandidaat zal verdienen op basis van een fulltime aanstelling, inclusief vakantiegeld, dertiende maand en eventuele overige emolumenten, vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW percentage. Indien aan Canjers Personeelsbemiddeling B.V geen salaris is doorgegeven, zal Canjers Personeelsbemiddeling B.V een arbeidsmarktconform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Canjers Personeelsbemiddeling B.V bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt een Honorarium vastgesteld van tenminste € 10.000,-. 

  

23.3        Opdrachtgever is het Honorarium verschuldigd bij Aanstelling van de Kandidaat, op welk tijdstip Canjers Personeelsbemiddeling B.V de factuur aan Opdrachtgever zal sturen.  

  

23.4        De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen 14 dagen uit blijft, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.   

 

23.5          Indien de Opdrachtgever een (afgewezen) Kandidaat alsnog (opnieuw) binnen 12 maanden na de Voordracht of selectie Aanstelt, is betaling aan Canjers Personeelsbemiddeling B.V alsnog verschuldigd, conform de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel. 

23.6        In geval meerdere Kandidaten door de Opdrachtgever aangesteld worden, is Opdrachtgever gehouden per aangenomen Kandidaat het volledige Honorarium te voldoen.

 

          Garantieregeling  

  

23.7         Teneinde in aanmerking te komen voor gedeeltelijke restitutie van het Honorarium volgens de voorwaarden als genoemd in artikel 5.2, dient Opdrachtgever het Honorarium van Canjers Personeelsbemiddeling B.V binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan en dient hij binnen 7 dagen na beëindiging van de Aanstelling van de Kandidaat, Canjers Personeelsbemiddeling B.V van de beëindiging in kennis te stellen.   

  

23.8         Als binnen de tussen de Kandidaat en Opdrachtgever rechtsgeldig overeengekomen proeftijd blijkt dat deze gelet op de functieomschrijving niet voldoet aan de daarin gestelde eisen, borgt Canjers Personeelsbemiddeling B.V binnen vier weken kosteloos een Voordracht voor een nieuwe Kandidaat, tenzij het niet voldoen aan de eisen een oorzaak heeft die buiten de invloedssfeer van Canjers Personeelsbemiddeling B.V ligt, zoals het tewerkstellen van Kandidaat in een andere functie dan de functie waarvoor Canjers Personeelsbemiddeling B.V de Kandidaat heeft Voorgedragen, verandering van vestigingsplaats van Opdrachtgever, in de persoon van de Kandidaat gelegen omstandigheden zoals verhuizing, ziekte en zwangerschap. Restitutie is tevens niet aan de orde in het geval van organisatorische wijzigingen aan de zijde van Opdrachtgever, zoals een reorganisatie of personeelsinkrimping. Indien binnen deze termijn Canjers Personeelsbemiddeling B.V niet slaagt in het doen van een nieuwe Voordracht, wordt 50 % van het Honorarium door Canjers Personeelsbemiddeling B.V aan de Opdrachtgever gerestitueerd, onverminderd de voorwaarden uit artikel 23.7 

Artikel 23: Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.  

Zoek jij een tijdelijke baan of een baan met uitzicht op een vast contract? Vind de ideale baan die bij jou past.